Blog

dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Tematy

Kancelaria adwokacka Joanna Torbé & Partnerzy

ul. Żelazna 59 lok. 6.3,

00-848 Warszawa

tel. +48 22 416 60 78

email: biuro@torbepartnerzy.eu

Deklaracje podatkowe dla cudzoziemców w 2019 r.

Jakie symbole/identyfikatory na deklaracji podatkowej PIT-11 (ewentualnie innych deklaracjach wystawianych dla cudzoziemców wykonujących aktywność zawodową w Polsce) ma umieścić przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemca, który nie dopełnił obowiązku meldunkowego, nie posiada numeru NIP ani numeru PESEL? Na takie pytanie odpowiada Ministerstwo Finansów.

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca = identyfikator podatkowy

Od początku 2018 r. cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4. dni. Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego. Zaznaczenia wymaga, że obowiązek ten obciąża cudzoziemców.

Cudzoziemcy niechętni nowym procedurom

Należy jednak wskazać, że znaczna większość cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce nie dopełnia ww. obowiązków (często z przyczyn organizacyjnych tj. z tego powodu, że najemcy wynajmowanych przez cudzoziemców lokali nie godzą się na dokonanie meldunku). Cudzoziemcy nie udzielają również przedsiębiorcom pełnomocnictw do przejęcia procedur meldunkowych na terenie Polski, a ci ostatni nie są uprawnieni do wyciągania wobec cudzoziemca żadnych sankcji z tytułu niedopełnienia obowiązku meldunkowego na terenie Polski. W związku z powyższym pomimo prawnego obowiązku meldunkowego wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2018 r. nadal znaczna cześć takich zatrudnianych nie posiada identyfikatora PESEL oraz NIP. Co więcej część z takich osób w chwili wypełniania deklaracji PIT-11 nie przebywa już w Polsce i nie podejmuje żadnego kontaktu z byłym pracodawcą/zleceniodawcą. Sytuacja staje problematyczna w kontekście wypełnienia przez przedsiębiorców ustawowych obowiązków wypełnienia i przesłania do właściwych urzędów skarbowych deklaracji PIT-11.

MF wyjaśnia: to ostatni rok na „999 999 9999”

Ministerstwo Finansów potwierdza, że w związku z problemami zgłaszanymi przez płatników, udostępniany przez Ministerstwo Finansów system e-deklaracje w roku 2019 warunkowo dopuści przesyłanie deklaracji elektronicznych z identyfikatorem oznaczonym „1111111111” albo „9999999999”. Od roku 2020 nie będzie takiej możliwości.

Jednocześnie MF podkreśla, że naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłyną informacje z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym winien przeprowadzić czynności weryfikacyjne lub sprawdzające zmierzające do ustalenia poprawności złożenia przedmiotowych informacji.

Pełne stanowisko pobierzesz tutaj: Odpowiedź MF – PIT cudzoziemca

Autor: Joanna Torbe, j.torbe@torbepartnerzy.eu

 

 

 

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *